3 Results

Baron, Stephen. Sermones declamati cora[m] alma vniuersitate Ca[n]tibrigie[n]si per venerandum patrem fratrem Stephanum baronis fratrum minoru[m] de obserua[n]tia nu[n]cupatoru[m], regni Anglie prouinciale[m] vicariu[m], ac [con]fessor i[n] regiu[m]

Baron, Stephen. Sermones declamati cora[m] alma vniuersitate Ca[n]tibrigie[n]si per venerandum patre in fratrem Stephanum baronis fratrum minoru[m] de obserua[n]tia nu[n]cupatoru[m], regni Anglie prouinciale[m] vicariu[m], ac [con]fessor i[n] regiu[m]