914 Results

Budé, Guillaume. Hilermou Boudaiou epistolai Hellēnikai di' autou enanchos auxētheisai te kai prosapēkpibōmenai, kai dē pollō ē prosthen amiantoterai = G. Budaei Graecae epistolae ab ipso nuper tum locupletiores, tum emandatiores redditae