Want to help improve Miranda? We want to hear from you! Sign up here to share your feedback.

914 Results

Budé, Guillaume. Hilermou Boudaiou epistolai Hellēnikai di' autou enanchos auxētheisai te kai prosapēkpibōmenai, kai dē pollō ē prosthen amiantoterai = G. Budaei Graecae epistolae ab ipso nuper tum locupletiores, tum emandatiores redditae